תכניות בינוי

בהגשת תכנית בינוי, יש לכלול:

 • את כל תא השטח - אם יש חלוקה פנימית של יעוד הקרקע, אזי רק תא השטח הרלוונטי או כל יעוד הקרקע אם אין.
   
 • רישום יעודי הקרקע בתוך גבול התכנית ומסביב לה
   
 • פירוט גוש, חלקה, שטח התכנית, תואם לתכנית.... וכד'.
   
 • גישה סטטוטורית לשטח התכנית, דרכי גישה פנימיים, חניות (כולל טבלת מאזן חניה, על פי תקן), אזור פריקה וטעינה, אפשרות למשאית או לרכבי העבודה להסתובב - בתכניות מסוימות דורשים נספח תנועה לאישור רשות התמרור.
   
 • אזורי פינוי פסולת, שירותי עובדים, משרד או כל מה שדרוש לתפעול האזור ומותר עפ"י התב"ע המאושרת.
   
 • הצגת חיבור לתשתיות - חשמל, ביוב, ניקוז וכד' - לעיתים נדרש אישור הרשויות הרלוונטיות (קולחי גליל עליון, משרד הבריאות), תלוי במהות התכנית וברגישות האזור.
   
 • תכנית נטיעות ונוף - כוללת פירוט מיני הצומח, מיקום וכמויות. לא בכל תכנית, אך בתכניות בהן יש רגישות נופית גדולה, ובמיוחד כאשר מצוין במפורש בתב"ע המאושרת.
   
 • לתכנית בינוי נדרשת באופן גורף חוות דעת מהנדס המועצה האזורית הרלוונטית.
   
 • טבלת שטחים - קיימים ומוצעים, התואמים לתב"ע מאושרת.
   
 • פרטי עורך התכנית, תאריך, מקרא וכד'.