עדכונים

 • לציבור הרחב שלום

  בין התאריכים 21/8/2022-04/09/2022

  משרדי הוועדה סגורים לרגל חופשה מרוכזת
  בתאריכים אלו לא יהיה מענה טלפוני
  ולא קבלת קהל.

  נשוב לעבודה סדירה ביום ראשון 4.9.22

   קיץ נעים לכולם
  בברכה,
  אורה חורי כהן
  מנהלת וגזברית הוועדה

 • תכניות נקודתיות בנחלות ומושבים בסמכות מחוזית

  לא יתקבלו תכניות נקודתיות להוספת יח"ד שלישית בנחלה, פיצול מגרש מגורים מהנחלה, הגדלת שטחי מגורים בנחלה ל-2.5 דונם והוספת שימושי פל"ח.

  המסמך המלא בלשונית מדיניות.

   

 • הקלה בקו בניין לצורך הקמת בריכת שחיה

  בבקשה להיתר הכוללת הקלה מקו בניין לצורך הקמת בריכת שחיה - יש לפנות לבודקת הבקשה לתיאום מקדים.

 • לא תידרש יותר הגשה פיזית של הגרמושקה בכדי לקבל היתר

  כחלק מתהליכי הדיגיטציה שעוברת הוועדה המקומית, לא תידרש יותר הגשה פיזית של הגרמושקה בכדי לקבל היתר.

  ההיתר והגרמושקה ייחתמו באופן דיגיטלי וישלחו אל בעלי ההיתר במייל ויעלו לאתר הוועדה.

 • הודעה לציבור!

  ברצוני להודיעכם כי על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, הוועדה החלה בשינויי כוח אדם והסמכות מקצועיות בתחום הפיקוח והאכיפה ונושא זה דורש זמן ארוך.

  הסמכת מפקחים על פי דרישות החוק, משרד האוצר ומשרד המשפטים הינו תהליך מורכב ולכן כרגע אין בידינו אפשרות לטפל בנושאים הרבים שעל הפרק.

  הגורם האחראי על נושא האכיפה בוועדות המקומיות – היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה של משרד האוצר.

  אנו נעשה את המרב והמיטב לחזור במהרה לתת שירות בתחום הפיקוח והאכיפה.

   

  בברכה,
  יהודה וולמן, יו"ר הוועדה

   

  מובאת בזאת לידיעת הציבור מדיניות הוועדה המקומית לתכנון ובניה בנוגע לבקשות להפחתת ערבויות בנקאיות שנדרשות על רקע בקשות לתוספות בניה.
  למרות שנושא הפחתת הערבות במצבים אלה אינו מוסדר בחוק התכנון והבניה והתקנות מכוחו ובמטרה לסייע לתושבים ככל שיש לכך הצדקה, גובשה מדיניות לפיה בדומה להסדר שהותווה בחוק לענין הנחות באגרה, ככל שמבוקשת הפחתה בערבות הבנקאית, ימציא המבקש בקשה מנומקת ויצרף לכך אישור מאת המחלקה לשירותים חברתיים אשר מעידה על מצבו החומרי וההצדקה להפחתה, לרבות אסמכתאות נדרשות.
  תוקף מדיניות זו יחול תוך 30 יום ממועד פרסומה (2.12.2020).


  בברכה,
  אורה חורי כהן, מנהלת וגזברית הוועדה

מידע כללי

החל מתאריך 10/3/18 נוהל פרסום תכניות מפורטות הנו כדלקמן:

 1. הפרסום בעיתונות, על לוחות המודעות, ויידוע שכנים גובלים יעשה על פי הנוהל המצורף, לאחר קבלת נוסח הפרסום מהוועדה.
 2. כל הנ"ל יעשה באחריות מגיש התכנית לרבות הגשת כל המסמכים והפרסומים לבודקת התכניות של הוועדה.
 3. תכניות בסמכות מחוזית – על מגיש התכנית לעבוד מולם באופן ישיר.

הוראות בדבר פרסום הפקדת או אישור תוכנית

חדשות

 • הזמנה להגשת מועמדות למשרת פיקוח ואכיפה

  מכרז חיצוני - מפקח

 • שעות מענה טלפוני בימים:

  ראשון : 8:00-12:00

  שלישי : 8:00-12:00 ובין השעות 13:00-15:00

  רביעי : 8:00-12:00

  בברכה,

  אורה חורי כהן
  מנהלת וגזברית הוועדה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.