תוכניות מפורטות

נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית 

הקדמה כללית

הנוהל עוסק בהסדרת שלב בדיקת תנאי הסף שהינו שלב טכני בעיקרו , שנועד להבטיח כי התכנית כוללת את המידע והמסמכים הבסיסיים הנדרשים לצורך הבנתה / המשך קידומה .

המסמכים הבסיסיים שהוגדרו לתכנית הינם :

  1. מסמכים המחוייבים בהתאם להוראות החוק 
  2. מסמכים טכניים בהתאם לנוהל מבא"ת
  3. מסמכי תכנון נוספים, בהתאם להיקף התכנית ומהות השינוי התכנוני המוצע בה .


הנוהל נועד למטרות הבאות:

  1. ליצור האחדה בדרישות ההגשה בשלב בדיקת תנאי הסף בלשכות התכנון המחוזיות וביחידות ההנדסה המקומיות
  2. לקצוב זמנים לבדיקת תנאי סף ולהגשה חוזרת של תכנית
  3. להודיע למגיש התכנית, עם עמידתו בתנאי הסף, על   מועד הדיון בהפקדת התכנית
  4. להסדיר את תהליך בדיקת תנאי הסף ואת תיעודה במערכות המחשוב בלשכת התכנון המחוזית /יחידת ההנדסה המקומית.

את נספח 1 יש לשמור כקובץ doc
נספח 1: טופס הגשת תכנית לבדיקת תנאי סף (יש להגישו בצורה מקוונת בלבד. אין צורך לחתום על גבי הטופס) 

נספח 1א-1ה ונספחים 5-7 (במידת הנדרש): יש להחתים ולהעלות כקובץ pdf או jpg 
את כל הנספחים הרלוונטיים לתכנית יש להעלות כצרופות במערכת המקוונת ע"י בחירה בתפריט "מעקב ובקרה"

נספח 1א: הצהרה על הגשת העתק התכנית לוועדה המקומית (בתכניות בסמכות מחוזית בלבד)
נספח 1ב: תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות / התביעות
נספח 1ג: הצהרת עורך התכנית
נספח 1ד: הצהרת מודד התכנית
נספח 1ה: הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית
נספח 2: הליך קליטה ובדיקת תנאי סף
נספח 3: בדיקות הקליטה - בחינת התאמת גרסהת התכנית המקוונת לגרסת הנייר
נספח 4: הנחיה מילוי טבלה 2.3 והתאמתה לטבלה 5
נספח 5: בדיקה ראשונית של השלכות תחבורתיות
נספח 6: הנחיות לעריכת סקר עצים המסומנים לכריתה או העתקה
נספח 7: הנחיות לעריכת סקר סיכוני רעידות אדמה ראשוני

נוהל עריכת תכנית איחוד וחלוקה