טפסים ונהלים

טפסים לתחילת עבודות

אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין וסימון כלונסאות לתחילת עבודות

הצהרת קבלן רשום לביצוע בנייה או עבודה

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין

נוהל פינוי מוסדר של פסולת בנייה

נוהל התקשרות מוסדר עם מעבדה לבדיקת בטונים + תגמירים לממ"ד: הבונה יכול להתייעץ עם הקבלן, לגבי זהות חברת בטונים ספציפית איתה הוא מעוניין לעבוד.

מסלול תעודת גמר

תצהיר קבלן

אישור מודד

דווח עריכת ביקורת בניה

הצהרה על פינוי פסולת בניין

תצהיר אחראי לביצוע שלד

אישור מהנדס מ.א.מבואות החרמון לתעודת גמר

אישור מהנדס מ.א.עליון לתעודת גמר 

אישור חשמלאי מוסמך

אי חיבור מבנה לתשתיות גז 

 

מסלול רישוי

דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

הצהרה על מינוי קבלן רשום

הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים

הצהרת מהנדס

טופס בקשה למידע לפי סעיף 119א'

פניה לקק"ל (קרן קיימת לישראל) לאישור עקרוני

הנחיות כיבוי אש בתים פרטיים

תצהיר בטיחות אש

תוספת פרטי בקשה לדף הראשון

נהלים

נוהל מבנים ישנים

הנחיות להוספת פרטי בקשה לדף הראשון בבקשה להיתר

מדיניות אכיפה

מדיניות אכיפה