טפסים ונהלים

טפסים לתחילת עבודות

אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין וסימון כלונסאות לתחילת עבודות

הצהרת קבלן רשום לביצוע בנייה או עבודה

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין

נוהל פינוי מוסדר של פסולת בנייה

 

מסלול תעודת גמר

תצהיר קבלן

אישור מודד

דווח עריכת ביקורת בניה

הצהרה על פינוי פסולת בניין

תצהיר אחראי לביצוע שלד

אישור מהנדס מ.א.מבואות החרמון לתעודת גמר

אישור מהנדס מ.א.עליון לתעודת גמר 

אישור חשמלאי מוסמך


מדיניות אכיפה

נוהל מימוש מדיניות אכיפה 

 

מסלול רישוי

דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

הצהרה על מינוי קבלן רשום

הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים

הצהרת מהנדס

התחייבות לפינוי פסולת

טופס 2 תקנה 20 (ב)

טופס בקשה למידע לפי סעיף 119א'

פניה לקק"ל (קרן קיימת לישראל) לאישור עקרוני

הנחיות כיבוי אש בתים פרטיים

 

מסלול טופס 2

אישור מיקום מבנה

דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה

התחייבות לאי שימוש בחשמל זמני

טופס 10 - תצהיר אחראי לביצוע שלד

תצהיר ביצוע עבודות ע"י קבלן רשום